7739149026
O nas


AD CONSULTING
BIURO RACHUNKOWE - DORADZTWO GOSPODARCZE I FINANSOWEœwiadczy kompleksow¹ obs³ugê podmiotów gospodarczych o ró¿nym profilu dzia³alnoœci i formie prawnej. Klientami naszego biura s¹ zarówno ma³e jednoosobowe firmy opodatkowane w sposób zrycza³towany, jak te¿ spó³ki prawa handlowego zobowi¹zane ustaw¹ do prowadzenia ksi¹g rachunkowych.


Biuro posiada wszelkie uprawnienia do prowadzenia ksi¹g rachunkowych, a tym samym równie¿ innych ewidencji ksiêgowych.


Firma specjalizuje siê w obs³udze firm w zakresie ksiêgowoœci, podatków oraz kadr i p³ac.


W naszym biurze mo¿ecie Pañstwo za³atwiæ wiêkszoœæ formalnoœci zwi¹zanych z za³o¿eniem, prowadzeniem lub likwidacj¹ ka¿dej firmy. W ramach wspó³pracy oferujemy specjalistyczne konsultacje w dziedzinie rachunkowoœci , finansów i organizacji przedsiêbiorstwa. Sporz¹dzamy analizy finansowei marketingowe, opracowujemy wnioski kredytowe oraz biznesplany.


Zapewniamy naszym klientom doradztwo i reprezentacjê przed urzêdami. Wspó³pracuj¹ca z nami kancelaria prawna poszerza zakres œwiadczonych przez nas us³ug.


Biuro ponosi pe³n¹ odpowiedzialnoœæ za prawid³owoœæ prowadzonych ksi¹g i rozliczeñ klientów przed US i ZUS. Dodatkowo dzia³alnoœæ Biura jest ubezpieczona w zakresie OC. Zapraszamy wszystkich do naszego biura i prosimy o zapoznanie siê z nasz¹ ofert¹.


Darmowy mened¿er plików


 909-237-3289

Stronê odwiedzi³o: Darmowe licznikiTa strona istnieje od: